Veel gestelde vragen


Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u namen / afkortingen / termen en antwoorden op vragen die u kunt tegenkomen als het gaat om de wettelijk verplichte garantie. Mocht uw vraag er niet tussen staan dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen via info@sto-reisgarantie.nl.

Waarom de STO reisgarantie?

STO reisgarantie is een garantieregeling waarmee reisorganisaties op een eenvoudige, voordelige en moderne manier kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte garantieregeling. Bovendien is STO reisgarantie gebaseerd op een ander principe dan haar alternatieven. Bij STO reisgarantie is elke deelnemende reisorganisatie alleen verantwoordelijk voor haar eigen onderneming en keuzes.

Hoe weet een reiziger of een organisatie een STO reisgarantie heeft?

De reisorganisatie moet op haar website duidelijk aangeven dat ze deelneemt aan STO reisgarantie en wat deze regeling inhoudt. In de reisvoorwaarden dient duidelijk te staan op welke reizen STO-reisgarantie van toepassing is. Indien STO reisgarantie van toepassing is op de geboekte reis, dient dit ook duidelijk vermeld te worden op de factuur die de reiziger krijgt. Voor de reiziger moet het duidelijk zijn dat de geboekte reis alleen onder STO reisgarantie valt wanneer de gehele reissom wordt betaald aan de derdengeldenrekening van Certo Escrow. Mocht u twijfelen of de reisorganisatie waarbij u wilt gaan boeken of al geboekt heeft aan de hierboven genoemde eisen voldoet, dan kunt u contact opnemen met STO via info@sto-reisgarantie.nl

Voldoet een reisorganisatie aan de wet wanneer zij STO reisgarantie als optie aanbiedt bij het verkopen van een reis?

Nee, een reisorganisatie voldoet niet aan de wettelijk verplichte garantieregeling wanneer zij reizigers de keuze biedt om de reis onder STOreisgarantie te laten vallen. Alle pakketreizen die een reisorganisatie verkoopt moeten onder een garantieregeling vallen.

Waarom keert de STO maximaal de betaalde reissom uit?

STO is geen verzekeraar. Bij een faillissement of surseance van betaling van een reisorganisatie die gebruikmaakt van STO reisgarantie, zal Certo Escrow de betaalde reissom overmaken naar een speciaal daarvoor bestemde rekening van STO. Dit geld wordt gebruikt om de reiziger terug te betalen, de reis door een andere reisorganisatie uit te laten voeren of voor de eventuele repatriëring.

Voor wie komt de STO in actie?

STO komt alleen in actie voor reizigers van reisorganisaties die failliet zijn gegaan of in surseance van betaling zijn geraakt en die:

  1. Aangesloten zijn bij STO-reisgarantie. U vindt een actuele lijst met deelnemers op deze website.
  2. Daadwerkelijk gebruikmaken van de derdengeldenregeling van Certo Escrow. Reizigers dienen dus aan de derdengeldenrekening van Certo Escrow betaald te hebben. Reizen waarvoor direct aan de reisorganisatie betaald is vallen niet onder STO-reisgarantie.

Hoe meld ik een faillissement of surseance van betaling van de reisorganisatie?

Het melden van een faillissement of surseance van betaling van de reisorganisatie kan zowel bij STO als bij Certo Escrow. Wanneer u een reis geboekt heeft bij een reisorganisatie die deelneemt aan STO reisgarantie dan heeft u twee opties:

  1. U zet in het online platform van Certo Escrow uw betaaltransactie stop, waarbij u aangeeft dat er sprake is van een faillissement of surseance van betaling.
  2. U meldt het faillissement via info@sto-reisgarantie.nl of info@certo-escrow.com.

Belangrijk hierbij is dat uw melding uiterlijk op de einddatum van de geboekte reis plaatsheeft.

Wie bepaalt of een reisorganisatie failliet is?

Een faillissement wordt altijd uitgesproken door een rechtbank.

Een reiziger heeft een klacht over een reisorganisatie. Kan de reiziger daarvoor bij STO terecht?

Nee, STO behandelt geen klachten van reizigers. Voor de behandeling van de klacht dient de reiziger bij de reisorganisatie of de daarvoor bestemde instanties te zijn. In de algemene reisvoorwaarden van de reisorganisatie dient omschreven te worden hoe de reisorganisatie omgaat met klachten.

Wat is de wettelijke Garantieregeling?

De garantieregeling die geldt voor een pakketreis is omschreven in wetsartikel 7:512 BW en luidt als volgt:
De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.

Wat is een pakketreis?

Een pakketreis is een combinatie van reisdiensten. Reisdiensten zijn er in vier categorieën:
- Vervoer
- Verblijf
- Huurauto’s of de verhuur van andere gemotoriseerde voertuigen
- Overige toeristische diensten

Van een pakketreis is sprake als er uit minstens twee categorieën reiselementen zijn opgenomen. Dus een vlucht en een vlucht of twee hotels zijn geen pakketreis. Maar een hotel en een vlucht zijn wel een pakketreis. Bij overige toeristische diensten moeten breed gezien worden: zoals excursies, toegangskaarten voor attractieparken, sportwedstrijden of concerten.  Maar er 1 voorwaarde aan deze die overige toeristische dienst : hij  moet minsten 25 procent uitmaken van de totale reissom.

Wat is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ?

De ACM is een overheidsorgaan dat toeziet op de naleving van de wetgeving. Zodoende controleert de ACM ook of reisorganisaties voldoen aan de wettelijke eisen betreffende garanties bij faillissement en surseance van betaling. De ACM heeft de macht om handhavend op te treden.

Wat is de SGR?

SGR staat voor Stichting Garantiefonds Reisgelden. De Stichting is opgericht in 1983 en was het eerste garantiefonds reisgelden in Europa.
De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor consumenten ter zake van op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten, of overeenkomsten van vervoer met uitzondering van luchtvervoer per lijndienstticket, of overeenkomsten van verblijf, indien deze consumenten geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken reisorganisator, reisagent, vervoerder of verstrekker van verblijf wegens financieel onvermogen niet presteert.Zie ook www.sgr.nl

Wat is de GGTO?

GGTO staat voor Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. GGTO is opgericht in 2011 en heeft tot doel kleine(re) reisorganisaties een mogelijkheid te bieden om te voldoen aan de wettelijke garantieregels. Aansluiting bij SGR is één van de mogelijkheden om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling. Zie ook: www.stichting-ggto.nl

STO-reisgarantie is een Stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57701156

U kunt contact opnemen door te mailen naar info@sto-reisgarantie.nl of indien u een faillissement of surseance van betaling wil melden naar failliet@sto-reisgarantie.nl

Het melden van een vermoeden van oneigenlijk gebruik van ons logo mag naar info@sto-reisgarantie.nl