Over STO

Over de VvKR   Over Certo Escrow   Bestuur van de STO   About STO   

Doelstelling van STO

Stichting Take Over (STO) heeft twee doelstellingen.

  1. STO biedt reisorganisatoren een garantieregeling, zodat zij voor hun pakketreizen kunnen voldoen aan de wettelijk verplicht gestelde garantieregeling. Deze verplichting is opgenomen in het burgerlijk wetboek onder artikel 7.512 en luidt als volgt: “De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.” Vanaf 1 juli 2018 geldt de Europese Richtlijn (EU) 2015/2302 voor iedereen die pakketreizen aanbiedt. Door deel te nemen aan STO-reisgarantie kunt u aan deze richtlijn voldoen. 

  2. STO geeft niet-pakketreisaanbieders de mogelijkheid deel te nemen, zodat zijn aan hun klanten financiële zekerheid kunnen geven. Hoewel dit wettelijk niet verplicht is, geeft dit de reiziger een extra service en krijgt deze volledige zekerheid over betaling.

Voor welke reizigers geldt STO reisgarantie?

STO heeft alleen een verplichting naar reizigers die een overeenkomst zijn aangegaan met Certo Escrow en waarvan het reisgeld op rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow staat. Reizigers die hun reissom niet hebben overgemaakt op rekening van SDCE en dus geen Escrow overeenkomst hebben afgesloten hebben geen STO reisgarantie

Hoe werkt STO reisgarantie?

  1. De reiziger boekt een reis bij een reisorganisatie die gebruikmaakt van STO-reisgarantie.
  2. Nadat er een akkoord is over de boeking vult de reisorganisatie een boeking in via het online platform van Certo Escrow.
  3. De reiziger betaalt de reis aan de derdengeldenrekening van Certo Escrow. Zodra het gehele bedrag betaald is wordt de reisorganisatie hiervan op de hoogte gebracht.
  4. De reis vindt plaats.
  5. Eén dag na terugkomst van de reis geeft Certo Escrow het geld vrij aan de reisorganisatie.

Mocht de reisorganisatie op enig moment niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen dan dient de reiziger dit te melden aan STO. Zij start vervolgens met de uitvoering van haar protocol om de reiziger op de juiste manier bij te staan.

Werkwijze van STO reisgarantie

Als onderdeel van STO-reisgarantie heeft STO een tweetal functies:

  1. STO heeft een monitorende functie. Zij controleert periodiek of reisorganisaties op de juiste manier gebruikmaken van STO reisgarantie. Daarbij wordt tevens gekeken of reisorganisaties aan haar reizigers juiste informatie verstrekken over STO-reisgarantie.
  2. STO is verantwoordelijk voor de repatriëring van gestrande reizigers bij een faillissement van een deelnemende reisorganisatie, mits de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat en voor de afhandeling van de reisgelden. Zij heeft het recht om een alternatieve  reis aan de reiziger aan te bieden, zodat deze zijn reis kan afmaken. Zie artikelen hieronder.

Protocol en eventuele Repatriëring

Wanneer een faillissement of surseance van betaling van een STO-reisgarantie deelnemer gemeld wordt onderneemt STO de volgende stappen:

Artikelen

Artikel1. Hoogte reissom
STO zal niet meer uitkeren aan de reiziger dan het bedrag dat conform de reisovereenkomst is betaald, ofwel het bedrag dat op rekening van SDCE staat. Indien reis/verblijf slechts ten dele is genoten, zal de uitkering niet hoger zijn dan een evenredig deel van het betaalde bedrag

Artikel2   vervangende dienst/reis
2a. STO behoudt zich het recht voor om, in plaats van het terugbetalen van een reeds betaalde Reisovereenkomst, voor een vervangende dienst (reis/verblijf) zorg te dragen.
2b. De met de reisorganisatie overeengekomen voorwaarden zijn ook op de vervangende dienst van toepassing.
2c. STO behoudt zich tevens het recht voor om de klant de keus te laten tussen terugbetaling van de voor de reisovereenkomst betaalde reissom en het leveren van een vervangende dienst (reis/verblijf). /
2d. STO heeft geen verplichting tot leveren van een vervangende dienst (reis/verblijf). De klant zal nimmer van STO kunnen verlangen dat zij een andere prestatie verricht dan het terugbetalen van de door de klant betaalde reis-/verblijfsgelden en/of het zorgdragen voor de terugreis.

Artikel 3 verplichting reiziger
De garantieregeling die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld, is bindend.

Klachten

Klachten over een reis of reisorganisatie worden niet door STO behandeld. STO treedt alleen op indien een reisorganisatie failliet is of in surseance van betaling geraakt.

STO-reisgarantie is een Stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57701156

U kunt contact opnemen door te mailen naar info@sto-reisgarantie.nl of indien u een faillissement of surseance van betaling wil melden naar failliet@sto-reisgarantie.nl

Het melden van een vermoeden van oneigenlijk gebruik van ons logo mag naar info@sto-reisgarantie.nl